دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1402 (تابستان 1402) 
بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام روسازی بتن ژئوپلیمری (سرباره قلیا فعال) حاوی خاکستر بادی

مجید محمدی؛ ابوالفضل محمدی جانکی؛ احمد خزائی پول؛ مهدی دهقان نژاد ثانی آباد