راهنمای نویسندگان

نویسنده‌ها باید ابتدا به پایگاه مجله: www.cte@ihu.ac مراجعه و ثبت‌نام نموده و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور، اقدام به بارگذاری (upload) فایل مقاله نمایند. مقاله ارسال‌شده نباید قبلاً در هیچ مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و در حین داوری توسط این مجله، برای مجله دیگری ارسال شود. برای تسریع داوری مقاله، نویسندگان مشخصات 5 داور متخصص را به دفتر نشریه پیشنهاد نمایند. ارائه نشانی الکترونیکی تمام نویسندگان در هنگام بارگذاری مقاله الزامی است. مقاله مطابق با قالب مجله از نظر نوع، قلم، سایز قلم، درج شکل ها و... باید به زبان فارسی و با استفاده از نرم‌افزار 2010 Word حداکثر در 15صفحه به صورت دو ستونی با عرض هر ستون 8/2 سانتیمتر و حاشیه ها از هر طرف 2 سانتیمتر تهیه شود. نام و اندازه قلم در صفحه اول و متن مقاله در جدول زیر ارائه شده‌اند. صفحه نخست مقاله باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندهها، چکیده و کلید واژه ها در دو بخش فارسی و لاتین باشد. متن اصلی مقاله باید شامل بخشهای مقدمه، روش‌ تحقیق (یا بخش تجربی)، نتایج و بحث و مرجع‌ها‌ باشد. شماره مرجع مورد استفاده به ترتیب و در کنار متن مربوطه به صورت عدد فارسی داخل کروشه آورده شود (مثال [2]). معادله‌های ریاضی و مکانیسم‌ها به ترتیب اشاره در متن به صورت عدد داخل پرانتز شماره‌گذاری شوند. عنوان جدول‌ها در بالای آن‌ها و نام شکل‌ها در زیر آن‌ها به صورت راست چین شماره گذاری شود. در ارجاع به معادلات، شکل‌ها و جدول‌ها در داخل متن قبل از انتهای جمله، عدد مربوط در داخل پرانتز قرار گیرد مانند "شکل (5)" در صورت ارجاع به شکل و جدول در انتهای متن کل عبارت و عدد داخل پرانتز قرار گیرد مانند (شکل 5)".

صفحه اول مقاله

نام قلم

اندازه قلم

بخش فارسی

عنوان مقاله  (حداکثر15 کلمه، وسط‌چین)

B Traffic Bold

18

نام نویسنده‌ها (نویسنده پاسخگو  با ستاره مشخص شود)

B Nazanin Bold

11

درجه علمی نویسندگان و محل انجام تحقیق

B Nazanin

10

چکیده (حداکثر250 کلمه، تک ستونی)

B Nazanin

11

واژه­های کلیدی (حداکثر6 کلمه)

B Nazanin

11

بخش لاتین

عنوان مقاله (حداکثر15 کلمه، وسط‌چین)

Times New Roman Bold

18

نام نویسنده‌ها (نویسنده پاسخگو  با ستاره مشخص شود)

Times New Roman Bold

12

محل انجام تحقیق

Times New Roman

9

چکیده ( تک ستونی)

Times New Roman Italic

12

واژه­های کلیدی (حداکثر6 کلمه)

Times New Roman

12

پست الکترونیکی نویسنده پاسخگو (به صورت پاورقی)

Times New Roman

8

متن مقاله

نام قلم

اندازه قلم

متن مقاله (Single Space)

B Nazanin

11

کلمه‌های انگلیسی داخل متن

Times New Roman 

9

عنوان بخش ­ها (مثال: 3. )

B Nazanin Bold

13

عنوان زیر بخش ­ها (مثال: 3-1. )

B Nazanin Bold

12

شماره جدول­ها و شکل ­ها (وسط چین)

B Nazanin Bold

10

توضیحات جدول­ها و شکل ­­ها

B Nazanin

10

مرجع‌ها

Times New Roman

9

قالب مرجع‌ها باید مطابق قالب نشریه از لحاظ قلم، شیوه ترتیب ارائه نام نویسندگان، عنوان و نشانی مقاله و نیز از لحاظ نقطه‌گذاری و ویرگول باشد. عنوان مقاله به صورت Title Case تنظیم شود. نام نشریه‌ها به صورت اختصاری بر اساس استاندارد ISI نوشته شوند (از طریق جستجو در ISI Journal Title Abbreviation). در صورت ارائه نام محققین در پیشینه تحقیق و در مقدمه، از ارائه سال و زیرنویس نام محقق پرهیز شود و شماره مرجع بلافاصله بعد از نام محقق آورده شود. استفاده از عبارت "در [؟]" یا "در مرجع [؟] " در داخل متن صحیح نیست و بعد از ارائه مطلب، باید در انتهای جمله ارجاع داده شود. کلیه مرجع‌ها باید به زبان انگلیسی نوشته شوند. از آوردن عبارت et al. خودداری شود و نام کلیه نویسندگان نوشته شود. فاصله بین هر مرجع با مرجع بعدی 6 pt باشد. نگارش مرجع‌های مختلف مطابق با قالب نشریه باید به گونه‌های زیر باشد.

- مقاله ها:

[1] Deno, N. C.; Richey, H. G.; Liu, J. S.; Lincoln, D. N. “Sucrose Synthesis”; J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 4533-4538.

- مقاله‌های ارائه‌شده در اجلاس‌های بین‌المللی:

[1] Hacigumus, H.; Lyer, B.; Mehrotra, S. “Providing Database as a Service”; Proc. Int. Conf. Data Eng. 2002, 29-38.   

- کتاب‌ها:

[1] Anastas, P. T.; Warner, J. C. “Green Chemistry: Theory and Practice”;Oxford University Press: Oxford, 1998.

- گزارش‌های ثبت اختراع (پتنت):

[1] Stern, M. K.; Cheng, B. K. M. “Process for Preparing N-(pnitroaryl)amides via Reaction of Nitrobenzene with Nitriles”; US Patent 5,380,946, 1995. 

- پایاننامه ها:

[1] Enander, R. T. “Lead Particulate and Methylene Chloride Risks in utomotive Refinishing”; Ph.D. Thesis, Tufts University, Medford, MA, 2001. 

- پایگاههای اینترنتی:

[1] Weisstein, E. W. “Molecular Orbital Theory”;http://scienceworld.wolfram.com/chemistry/MolecularOrbitalTheory.html, 2005. 

- همچنین راهنمای تهیه و ارسال مقاله را از اینجا دریافت کنید.