داوران

مشاوران و داوران نشریه مهندسی عمران و فناوری های نوین:

1)دکتر سعید محمد (استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

2)دکتر مهدی اکبری (استادیار، دانشگاه سمنان)

3) دکتر فریدون خسروی (دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

 4) دکتر محمد داودی (دانشیار،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

5) دکتر ایرج رسولان (دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز)

6) دکتر سجاد رضایی (استادیار، دانشگاه غیرانتفاعی موسسه آموزش عالی پویش)

7) دکتر حمید زعفرانی (استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

8)دکتر غلامعلی شفابخش (استاد، دانشگاه سمنان)

9) دکتر محمد صافی (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)

10) دکتر حسین صالح زاده (دانشیار، دانشگاه علم و صنعت)

11) دکتر محمد عدالتی (استادیار، دانشگاه فنی و مهندسی ایلام )

12) دکتر محمد فیاض (استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

13) دکتر امیر کاووسی (استاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران)

14)دکتر محمد صالح لباف زاده (استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

15)دکتر حمید محرمی (استاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران)

16) دکتر مجید محمدی (استاد،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

17) دکتر محمدرضا معرف زاده (دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

18) دکتر محمد میرعبدالعظیمی (استادیار، دانشگاه گیلان)

19) دکتر صفا خزائی (دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

20)دکتر صفا پیمان (استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

21) دکتر سعید احمدی(استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

22)دکتر مجید کیانی (استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

23) دکتر علی سعیدی (دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

24)دکتر سید محمد مویدیان (مدرس و پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

25) دکتر محمدحسین کیقبادی (مدرس و پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

26)دکتر احمد خزائی پول(مدرس و پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

27) دکتر جعفر خانی (مدرس و پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

28)دکتر ابوالفضل محمدی جانکی (مدرس و پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

29) مهندس ابوالقاسم مظفری شمس (استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))

30)دکتر محمدرضا سیف (استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع))