فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات نشریه مهندسی عمران و فناوری های نوین بصورت زیر می باشد.

1- دریافت مقاله تنها از طریق سامانه فصلنامه مهندسی عمران و فناوری های نوین در فضای اینترنت به آدرس https://cte.ihu.ac.ir/ امکان‌پذیر است.

2- مقالة دریافتى با الگو، ساختار و زمینه‌هاى فصلنامه بررسى و در صورت عدم مطابقت مقاله با موضوعات فصلنامه، مقاله مورد نظر رد و به نویسنده مسئول اعلام خواهد شد.

3- مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیئت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

4- مقالات تأیید شده براى سه داور تخصصى ارسال مى شود.

5- در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و فصلنامه به نویسنده مسئول اعلام می‌شود.

6- مقالاتی که نیاز به اصلاح داشته باشد بعد از اصلاح دوباره باید به از طریق سامانه ارسال گردد.

7- مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

8- براى رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار، . . ) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق شیوه‌نامه ارسال مقاله نشریه تنظیم شود.

9- پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى‌شود.

10- پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى‌شود.

11-براى کنترل و تأیید نهایى، مقاله صفحه‌آرایى شده براى نویسنده مسئول ارسال مى‌شود. در این مرحله رفع اشتباهات فاحش قابل اصلاح است.