اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله های ارایه شده باید در راستای اهداف نشریه و موضوعات تدوین شده بوده و دارای اصالت و نو آوری و نتیجه تحقیقات مولفان باشند.

مقالاتی که قبلاً و یا همزمان در مجلات دیگر (داخلی و خارجی) چاپ شده اند و یا مجله دیگری آنها را در دست داوری و بررسی دارد و یا مقالاتی که پذیرش آنها از سوی یک مجله دیگر به نویسندگان اعلان شده، ولی هنوز به مرحله انتشار نرسیده اند، نباید به نشریه ارسال شوند و مجله در صورت دریافت این نوع مقالات ترتیب اثری به این مقالات نخواهد داد.

مقالاتی که در همایش های علمی (داخلی و خارجی) پذیرفته شده اند، قابل ارایه به نشریه مهندسی عمران و فناوری های نوین نیستند و دفتر نشریه در هر مرحله ای، اعم از دریافت، داوری و یا چاپ، در صورت آگاهی از این امر، فرآیند داوری و چاپ را متوقف خواهد ساخت.