اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا غفار پور

رئیس دانشکده و پژوهشکده، عمران، آب و انرژی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

rezaghaffarpourihu.ac.ir

سردبیر

دکتر حمید زعفرانی

مهندسی عمران- سازه و زلزله استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

h.zafaraniiiees.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید محرمی

مهندسی عمران- سازه استاد، دانشگاه تربیت مدرس

hamidmodares.ac.ir

دکتر صفا پیمان

مهندسی عمران- سازه استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

speymanihu.ac.ir
speyman@ihu.ac.ir

دکتر فریدون خسروی

مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

fkhosraviihu.ac.ir

دکتر حسین صالح زاده

مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

salehzadehiust.ac.ir

دکتر مجید محمدی

مهندسی عمران- سازه و زلزله استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

m.mohammadighiiees.ac.ir

دکتر حمید زعفرانی

مهندسی عمران- سازه و زلزله استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

h.zafaraniiiees.ac.ir

دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

m_jalilisbu.ac.ir

دکتر محمد داودی

مهندسی عمران- مهندسی زلزله دانشیار،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

m-davoodiiees.ac.ir

دکتر امیر کاووسی

مهندسی عمران- راه و ترابری استاد، دانشگاه تربیت مدرس

kavussiamodares.ac.ir

دکتر محمد فیاض

مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

m.fayyazmodares.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمد صالح لباف زاده

مهندسی عمران- سازه و زلزله استادیار، دانشکده عمران، آب و انرژی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

labafsharif.edu

مدیر داخلی

دکتر ابوالفضل محمدی جانکی

مهندسی عمران- راه و ترابری مدرس و پژوهشگر دانشکده و پژوهشکده عمران، آب و انرژی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

kpamjanakiihu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر محمد حسین کیقبادی

مهندسی عمران- ژئوتکنیک مدرس و پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

krkeyghobadiihu.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

دکتر سید محمد مویدیان

سازه دانشکده عمران ، آب و انرژی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

s.m.moayediyangmail.com

دبیر اجرایی

مهندس سینا رستم آبادی

مهندسی مکانیک سنگ، تونل و فضاهای زیرزمینی پژوهشگر ارشد در حوزه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی و عضو پیوسته انجمن تونل ایران، کارگروه تونل‌های عمیق و طویل

s.rostamabadisrbiau.ac.ir
0000-0002-4529-9785